*

active sensing

In multimedia, a MIDI message that commands a device to monitor its channels to determine whether messages occur on the channels within a pre-determined maximum time (called a time window). See Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

cảm nhận tích cực, theo dõi tích cực
Trong đa phương tiện, đây là một thông báo MIDI dùng để ra lệnh cho một thiết bị tiến hành giám sát các kênh của nó nhằm xác định xem có thông báo nào xuất hiện trong một khoảng thời gian định trước (gọi là cửa sổ thời gian-time window) hay không. Xem Musical Instrument Digital Interface (MIDI).


Published:

PAGE TOP ↑