*

Active Template Library(ATL)

Microsoft-supplied templates that can help create objects within their programs.

Active Template Library(ATL)
Các template do Microsoft cung cấp nhằm giúp tạo các đối tượng trong các chương trình của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑