*

active window

In an application program or operating system that displays multiple windows, the window in which the cursor is positioned and text appears when you type.

cửa sổ hoạt động, cửa sổ hiện hành
Trong một chương trình hoặc hệ điều hành xuất hiện nhiều cửa sổ trên màn hình, đây là cửa sổ có chứa con chạy hoặc đầu đề được nêu bật, và là nơi sẽ xuất hiện văn bản khi bạn đánh vào.


Published:

PAGE TOP ↑