*

ActiveX

A term covering a number of programs and technologies from Microsoft that enable the running of multimedia effects within a Web page. For example, Web pages can be enhanced by audio, animation, or video clips.

ActiveX
Thuật ngữ đề cập đến một số chương trình và công nghệ của Microsoft nhằm cho phép chạy các hiệu ứng đa phương tiện trong một trang Web. Ví dụ, các trang Web có thể được cải tiến bằng audio, hoạt hình hay các video clip.


Published:

PAGE TOP ↑