*

ActiveX control

A software module based on Microsoft’s Component Object Model (COM) architecture. It enables a program to add functionality by calling ready-made components that blend in and appear as normal parts of the program. They are typically used to add user interface functions, such as 3-D toolbars, a note pad, calculator or even a spreasheet. ActiveX controls can be linked to a Web page and downloaded by an Activex-compliant Web browser.

ActiveX control
Một module phần mềm dựa trên cấu trúc mô hình đối tượng thành phần của Microsoft (COM). Nó bảo đảm một chương trình thêm vào chức năng bằng cách gọi các thành phần đã được tạo sẵn để trộn vào và xuất hiện dưới hình thức là các thành phần chuẩn của chương trình. Chúng dược dùng để thêm vào các chức năng giao diện người dùng, chẳng hạn như các thanh công cụ 3-D, một notepad, máy tính hoặc thậm chí một trang bảng tính. ActiveX control có thể được liên kết vào một trang Web và được tải bởi một bộ trình duyệt ActiveX-compliant Web.


Published:

PAGE TOP ↑