*

ad click rate

The average number of times an ad is viewed before a response, in the form of a click, is made.

tỷ lệ nhấp mục quảng cáo
Số lần trung bình mục quảng cáo được xem trước khi trả lời theo dạng cú nhấp.


Published:

PAGE TOP ↑