*

ad click

A user’s click on a banner ad, which usually directs the user to the advertiser’s Web site. Some ads are charged by the number of user clicks generated.

ad click
Cú nhấp của người dùng vào mục quảng cáo biểu ngữ, thường đưa người dùng trực tiếp đến Web site của nhà quảng cáo. Một số mục quảng cáo được tính phí bởi số lần mà người dùng nhấp vào.


Published:

PAGE TOP ↑