*

ad hoc query

A non-standardized inquiry An ad hoc query is composed to answer a question when the need arises.

ad hoc query
Sự vấn tin không được tiêu chuẩn hóa. Một ad hoc query được tao để trả lời câu hỏi lúc cần.


Published:

PAGE TOP ↑