*

ad server

A server that specializes in accounts with advertising sites. These servers often control which banner ads appear on a user’s computer, as well as the rotation of adverts on-screen, depending on the input from the visitor. Some servers work by selecting adverts on the basis of which keywords the user types into the search engine.

ad server
Server chuyên cung cấp các tài khoản có các site quảng cáo. Những server này thường điều khiển các mục quảng cáo biểu ngữ nào xuất hiện trên máy tính của người dùng, cũng như quay các quảng cáo trên màn hình, phụ thuộc vào thông tin được nhập vào từ người tham quan. Một số server hoạt động bằng cách chọn các mục quảng cáo dựa vào các từ khóa nào mà người dùng gõ vào công cụ tìm kiếm.


Published:

PAGE TOP ↑