*

Ada

A high-level programming language developed by the U.S. Department of Defense along with the European Economic Community and many other organizations. It was designed for embedded applications and process control but is also used for logistics applications. Ada is a Pascal-based language that is very comprehensive. Ada was named after Augusta Ada Byron (1815 – 1852), Countess of Lovelace and daughter of Lord Byron. She was a mathematician and colleague of Charles Babbage, who was developing his Analytical Engine. Some of her programming note for the machine have survived, giving her the distinction of being the first documented programmer in the world.

ngôn ngữ Ada
Một ngôn ngữ lập trình cấp cao do Bộ quốc phòng Hoa Kỳ phát triển cùng với Hiệp hội Kinh tế Châu Âu và nhiều tổ chức. Nó được thiết kế dùng cho các trình ứng dụng trộn và các phương thức điều khiển xử lý, nhưng nó cũng được dùng cho các trình ứng dụng luận lý học. Ada là một ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ lập trình Pascal và rất dễ lĩnh hội. Ada đặt theo tên Augusta Ada Byron (1815 – 1852), Countess of Lovelace cà chị gái của Lord Byron. Cô ta là một nhà toán học và là đồng nghiệp của Charles Babbage, người đã phát triển bộ máy phân tích (Analytical Engine). Một vài chú thích về lập trình của cô dành cho máy đã được nghiên cứu, cô được xem là nhà lập trình tài liệu đầu tiên thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑