*

ADABAS

A DBMS from Software AG, Reston, VA, for IBM mainframes, VAXes, various UNIX platforms and OS/2 PCs. It is an inverted list DBMS with relational capabilities. A 4GL called NATRAL, text retrieval, GIS processing, SQL and distributed database functions are also available. Introduced in 1969, it was one of the first DBMSs.

ADABAS
Một ABMS từ Software AG, Reston, Va, dành cho IBM mainframes, VAX, các nền UNIX khác nhau và OS/2 PC. Đây là một danh sách đảo ngược của DBMS với các khả năng quan hệ. Một 4GL được gọi là NATURAL, có chức năng truy xuất text, xủ lý GIS, SQL, và cơ sở dữ liệu phân bố, tất cả đều có sẵn. Nó được giới thiệu vào năm 1969, và là một trong những DBMS đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑