*

adapter

A device that allows one system to connect to and work with another. Display adapters and network adapters are really controllers, not adapters. See host adapter and expansion bus.

thiết bị điều hợp
Một thiết bị nhằm cho phép một hệ thống nối kết và làm việc với hệ thống khác. Adapter màn hình và adapter mạng đều là các controller thật sự, chứ không phải là các adapter. Xem phần host adapterexpansion bus.


Published:

PAGE TOP ↑