*

adaptive compression

A data compression technique that dynamically adjusts the algorithm used based on the content of the data being compressed.

nén tương hợp
Một kỹ thuật nén dữ liệu qua đó điều chỉnh thuật toán được dùng dựa trên nội dung của dữ liệu đang được nén.


Published:

PAGE TOP ↑