*

adaptive equalization

A transmission technique that dynamically adjusts its modulation method based on the quality of the line.

chất lượng hóa tương hợp
Một kỹ thuật nén nhằm điều chỉnh phương pháp biến điệu của nó dựa trên chất lượng của tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑