*

adaptive routing

The ability to select a new communications path to get around heavy traffic or a node or circuit failure.

tuyến trình tương hợp
Khả năng để chọn một đường dẫn truyền thông mới.


Published:

PAGE TOP ↑