*

Adaptive Tecchnology

A standard setting PC introduced in 1984 by IBM. The most advanced PC of the time, it had an Intel 80286 processor, 16-bit bus, 1.2MB floppy drive, and used the 84-key keyboard with alphanumeric keys, number pad, F keys, and arrow keys. Also known as AT.

Adaptive Tecchnology
PC xác lập tiêu chuẩn được giới thiệu bởi IBM vào năm 1984. PC cao cấp nhất của thời đại, có một bộ xử lý Intel 80286, bus 16 bit, ổ đĩa mềm 1.2MB và sử dụng bàn phím 84 phím với các phím chữ-số, bàn phím số, các phím F, và các phím mũi tên. Còn gọi là AT.


Published:

PAGE TOP ↑