*

ADB(Apple Desktop Bus)

An interface standard for connecting keyboards, mice, trackballs, and other input devices to Apple’s Macintosh SE, Macintosh II, and Macintosh JIGS computers. These computers come with an ADB port capable of a maximum data transfer rate of 4.5 kilobits per second. You can connect up to 16 devices to one ADB port.

ADB(Apple Desktop Bus)
Một giao diện để ghép nối bàn phím, con chuột, quả cầu đánh dấu, và các thiết bị lối vào khác của máy Macintosh. Các máy tính loại này được bán ra cùng với cổng nối tiếp ADB có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ cực đại đến 4,5 kilôbit mỗi giây. Bạn có thể nối 16 thiết bị vào một cổng ADB theo cách máy này mắc theo chuỗi tiếp sau máy kia.


Published:

PAGE TOP ↑