*

AD/Cycle(Application Development/Cycle)

SAA-compliant software from IBM that provides a system for managing systems development. It provides a structure for storing infomation about all phases of an information system including systems analysis and design, data-base design and programming.

AD/Cycle(Application Development/Cycle)
Phần mềm tương thích SAA của IBM vốn cung cấp một hệ thống sử dụng cho việc quẩn lý sự phát triển của các hệ thống. Nó cung cấp một cấu trúc lưu trữ thông tin ở tất cả các giai đoạn của một hệ thống thông tin bao gồm thiết kế và sự phân tích hệ thống, thiết ké cơ sở dữ liệu và lập trình.


Published:

PAGE TOP ↑