*

add-in program

An accessory or utility program designed to work with and extend the capabilities of an application program. A popular add-in program for Lotus 1-2-3 is Allways (Funk Software), which adds desktop publishing fea-tures to 1-2-3′s report capabilities. Allways prints Lotus spreadsheets with a variety of fonts, lines, shadings, and other formatting features, such as boldface and underline. See Allways and ORACLE.

chương trình bổ sung
Chương trình phụ trợ hoặc tiện ích được thiết kế để cùng hoạt đông và mở rộng các khả năng của chương trình ứng dụng. Các chương trình bổ sung này có thể do những người viết phần mềm khác biên soạn nên (ví dụ, Allways do hãng Funk Software biên soạn cho Lotus 1-2-3). Luôn luôn in các trang bảng tính với nhiều kiểu font, đường thẳng, bóng và các tính năng định dạng khác chẳng hạng như dạng đậm và gạch dưới. Xem Allways và ORACLE.


Published:

PAGE TOP ↑