*

add in,add on

Refers to hardware modules, such as printed circuit boards, that are designed to be plugged into a socket within the computer.

add in,add on
Đề cập đến các module phần cứng, chẳng hạn như các bảng mạch được in vốn được thiết kế để gắn vào một socket trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑