*

address book

A personal collection of names and Internet addresses. This is usually part of the main e-mail application, e.g. Microsoft Outlook, or may constitute part of the Internet browser. It enables quick addressing for individual or group e-mails. Other stored information can include “snail mail” addresses, telephone numbers, and other personal information.

sổ địa chỉ
Bộ sưu tập cá nhân về tên và địa chỉ Internet. Đây thường là phần của trình ứng dụng e-mail chính, ví dụ như Microsoft Outlook, hoặc có thể hình thành một phần của bộ trình duyệt Internet. Nó cho phép xử lý nhanh chóng các e-mail của cá nhân hay nhóm. Thông tin được lưu trữ khác có thể gồm có các địa chỉ “snail mail”, số điện thoại, và thông tin cá nhân khác.


Published:

PAGE TOP ↑