*

address bus

The electronic lines used to connect the processor to the memory, which enable data to be retrieved. The higher the number of lines (usually 24 or 32), the faster the retrieval.

bus địa chỉ
Các dduouowfg dây điện tử được sử dụng để nối kết bộ xử lý với bộ nhớ nhằm cho phép dữ liệu được truy tìm. Số đương dây càng cao (thường là 24 hay 32) thì tiến trình truy tìm càng nhanh hơn.


Published:

PAGE TOP ↑