*

address resolution

Obtaining a physical address that is ultimately needed to perform an operation. All instructions executing at the machine level require a physical memory, storage or network node address when referencing the actual hardware. Machine addresses are derived using table lookups and/or algorithms.

address resolution
Việc đạt được một địa chỉ cần thiết cho việc thực hiện một hoạt động. Tất cả các lệnh chỉ dẫn thực thi đòi hỏi một bộ nhớ vật lý, địa chỉ nut mạng hoặc lưu trữ lúc tham chiếu phần cứng thực sự. Các địa chỉ của máy được truy xuất bằng cách sử dụng tác vụ dò tìm bảng và hoặc các thuật toán.


Published:

PAGE TOP ↑