*

address

(1) The number of a particular memory or peripheral storage location. Like post office boxes, each byte of memory and each disk sector has its own unique address. Programs are compiled into machine language, which references actual addresses in the computer.

(2) As a verb, to manage or work with. Forexample, “the computer can address 2MB of memory.”.

(3) Like posttal addresses, Internet addresses are individual and make personal communication possible through the computer. There are two types: i. An Internet address also known as Uniform Resource Locator (URL) such as www.dk.com. This URL is translated by the computer into a set of numbers, which is transmitted to a Domain Name Server’s (DNS) computer, which in turn finds the requested requested page and sends it back to the computer. ii. E-mail addresses such as john@dk.com enable messages to be routed to an individual. They consist of a username linked by an @ sign to a host name. The host is commonly an ISP or a company domain name.

địa chỉ
(1) Số bộ nhớ nhất định hoặc vị tri lưu trữ thiết bị ngoại vi. Giống như các thùng thư ở bưu điện, mỗi byte bộ nhớ và mỗi sector (dải) trên đĩa có địa chỉ riêng của nó. Các chương trình được biên soạn thành ngôn ngữ của máy vốn tham chiếu các địa chỉ thật sự trong máy tính.

(2) Nếu là động từ thì có nghĩa là quản lý hoặc làm việc với. Ví dụ, “máy tính có thể quản lý 2MB bộ nhớ.”.

(3) Giống như các địa chỉ bưu điện, các địa chỉ Internet mang tính cá nhân và làm cho việc giao tiếp cá nhân có thể được thực hiện bằng máy tính. Có hai loại: i. Địa chỉ Internet còn được gọi là bộ xác định nguồn tài nguyên đồng nhất (URL) chẳng hạn như www.dk.com. URL này được biên dịch bởi máy tính thành một tập hợp số, tập hợp này được truyền đến máy tính của Domain Name Server’s (DNS), máy tính này lần lượt tìm trang được yêu cầu và gởi nó trở lại. ii. Các địa chỉ e-mail chẳng hạn như john@dk.com cho phép các thông báo được truyền đến một cá nhân. Chúng gồm có một tên người dùng được liên kết bằng một dấu @ với một tên máy chủ. Máy chủ thường là một ISP hay một tên miền công ty.


Published:

PAGE TOP ↑