*

addressable cursor

A screen cursor that can be programmed to move to any row or column on the screen.

addressable cursor
Một cursor màn hình vốn có thể được lập trình để di chuyển sang bất kỳ hàng hoặc cột nào trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑