*

ADF(Application Development Facility)

An IBM programmer-oriented mainframe application generator that runs under IMS.

ADF(Application Development Facility)
Một bộ tạo trính ứng dụng máy chủ theo hướng lập trình của IBM vốn chạy trong IMS.


Published:

PAGE TOP ↑