*

Adobe Acrobat

A suite of programs, developed by Adobe Systems, for creating and distributing documents. They allow you to create a Portable Document File (PDF) for a document. You can then distribute the PDF file electronically to people who view the document. You can then distribute the PDF file electronically to people who view the document with the Acrobat Reader (freely distributed). Its main advantage is that you can see exactly the layout intended by the author.

Adobe Acrobat
Bộ chương trình do Adobe Systems phát triển nhằm giúp tạc và phân phối các tài liệu. Những chương trình này cho phép bạn tạo một file PDF (Portable Document File) cho một tài liệu. Sau đó bạn có thể phân phối file PDF bằng điện tử đến những người xem tài liệu bằng Acrobat Reader (được phân phối miễn phí). Ưn điểm chính của nó là bạn có thể xem chính xác kiểu trình bày mà tác giả đã dự định trước.


Published:

PAGE TOP ↑