*

Adobe Photoshop

A class leading image editing program from Adobe Systems, widely used in the production of Web graphics.

Adobe Photoshop
Một chương trình hiệu chỉnh ảnh cao cấp của Adobe Systems, được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất đồ họa Web.


Published:

PAGE TOP ↑