*

Adobe PostScript

Industry-standard program and language used for printing on laser printers and, more recently, desktop publishing.

Adobe PostScript
Chương trình và ngôn ngữ có tiêu chuẩn công nghiệp được sử dụng để in trên các máy in laser và gần đây hơn là được sử dụng trong ngành chế bản văn phòng.


Published:

PAGE TOP ↑