*

Adobe Type Manager

A PostScript fong utility for the Mac and Windows from Adobe. It scales Type 1 fonts and prints them on non-PostScript printers. Rather than downloading the font to the printer, it sends a bitmap of the entire page of text to the printer. Built into OS/2 and NeXTstep, it was originally developed to provide WYSIWYG screen fonts for the Mac. See PostScript.

Adobe Type Manager
Một tiện ích font PotScript sử dụng cho Mac và Windows của Adobe. Nó định tỷ lệ các font Type 1 thành các font của màn hình và in chúng trên các máy in không thuộc PostScript. Thay vì tải font sang máy in. Nó gởi một bitmap của toàn bộ trang text sang máy in. Được cài sẵn trong OS/2 và NeXTstep, đầu tiên nó đã được phát triển để cung cấp các font màn hình WYSIWYG cho Mac. Xem PostScript.


Published:

PAGE TOP ↑