*

Adobe(Adobe Systems, Inc., Moutain View, CA, www.adobe.com)

The leading graphics and desktop publishing software company. Founded in 1982 by Dr.John Warnock, Adobe helped pioneer desktop publishing with its PostScript fonts and applications.

Adobe(Adobe Systems, Inc., Moutain View, CA, www.adobe.com)
Công ty phần mềm xuất bản desktop và đồ họa hàng đầu. Được sáng lập vào năm 1982 bởi Dr.John Warnock, Adobe giúp xuất bản desktop với các trình ứng dụng và các font PotScript của nó.


Published:

PAGE TOP ↑