*

Adovanced Intelligent Tape(AIT)

A storage tape format that provides 35GB storage per tape. Each tape contains a small memory chip, which records file locations, speeding up the time taken to retrieve a file.

Adovanced Intelligent Tape(AIT)
Một dạng băng lưu trữ cung cấp bộ nhớ 35GB trên mỗi băng. Mỗi băng chứa một chip bộ nhớ nhỏ. Ghi các vị trí file, tăng tốc thời gian cần để truy tìm một file.


Published:

PAGE TOP ↑