*

ADP

(1) (Automatic Data Processing) Synonymous with data processing (DP), electronic data processing (EDP) and information processing. (2) (Automaticc Data Processing, Inc., Roseland, NJ, www.adp.com) A nationwide computer services organization that specializes in payroll processing. ADP (1) (Automatic Data Processing) Tương tự như DP (tiến trình xử lý dữ liệu), EDP (tiến trình xử lý dữ liệu điện tử) và tiến trình xử lý thông tin. (2) (Automaticc Data Processing, Inc., Roseland, NJ, www.adp.com) Một tổ chức của các dịch vụ máy tính toàn quốc chuyên xử lý bảng lương.


Published:

PAGE TOP ↑