*

ADSL

(1) (Asymmetric Digital Subscriber Line) High-speed transmission using a conventional, but upgraded, telephone line enabling simultaneous network con nection and telephone use. It is asymmetric in that it can transmit (typically up to 9 Mbps and 640Kbps, respectively). Since it also provides an always-on service, there is no need to dialup the server.

(2) (asynchronous digital subscriber loop) A transmission method that is capable of delivering a single compressed, high-quality video signal at a rate of 1.5 MB per second, in addition to an ordinary telephone conversation, through existing copper telephone wires. ADSLI, the lowest-bandwidth ADSL standard, is capable of prociding a VCR-quality video signal and telephone service to 75 percent of American and 80 percent of Canadian homes without replacing existing telephone wiring. ADSL may provide the key to a National Information Infrastructure (NII), inwhich high-bandwidth intercommunity services connect to low-bandwidth copper wiring for service delivery to the home. From the user’s perspective, ADSL’s lack of bandwidth may not amount to much of a sacrifice. A high-bandwidth system connected directly to the home could provide 500 channels from which the user can choose one, but an ADSL system allows the user with one channel to choose from 500 service providers. See National Information Infrastructure (NII).

ADSL
(1) (đường dây thuê bao kỹ thuật số không đối xứng) Sự truyền tải tốc độ cao bằng cách sử dụng một đường dây điện thoại thông thường nhưng được nâng cấp cho phép đồng thời nối kết mạng và sử dụng điện thoại. Nó không đối xứng ở điểm nó có thể nhận các số lượng dữ liệu lớn hơn mức độ mà nó có thể truyền (thường lên đến tốc độ 9 Mbps và 640 Kbps). Vif nó cũng cung cấp một dịch vụ luôn luôn mở, do đó không cần phải quay số server.

(2) (mạng thuê bao số không đồng bộ) Một phương pháp truyền hình dùng các đường điện thoại hiện có để phân phối tín hiệu video nén chất lượng cao ở tốc độ 1,5M mỗi giây, cùng với các cuộc nói chuyện điện thoại thông thường. ADSL-1, tiêu chuẩn ADSL dải tần thấp nhất, có thể cung cấp tín hiệu video VCR chất lượng tốt và dịch vụ điện thoại cho 75% các gia đình ở Mỹ và 80% các gia đình ở Canada, mà không phải thay đổi đường dây điện thoại hiện có. ADSL có thể cung cấp một giải pháp them chốt cho National Information Infracstructure (NII), trong đó các dịch vụ thông tin dải tần cao được mắc nối với đường dây đồng dải tầng để phục vụ cho các gia đình. Xem National Information Infrastructure (NII).


Published:

PAGE TOP ↑