*

Advanced Audio Coding(MC)

An audio compression format defined by the MPEG-2 standard. Claims to produce higher quality audio reproduction and requires less data than MP3. It is not compatible with the MPEG-1 coding scheme.

Advanced Audio Coding(MC)
Một dạng nén audio được xác định bằng tiêu chuẩn MPEG-2. Dạng này tái tạo âm thanh chất lượng cao hơn và đòi hỏi ít dữ liệu hơn MP3. Nó không tương thích với sơ đồ mã hóa MPEG-1.


Published:

PAGE TOP ↑