*

Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)

A communication mode between the operating system, motherboard, and other devices such as hard drive and CD drive, that ensures electrical power to all devices is available on demand.

Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)
Chế độ giao tiếp giữa hệ điều hành, motherboard, và các thiết bị khác chẳng hạn như ổ đĩa cứng và ổ đĩa CD nhằm bảo đảm nguồn điện đi đến tất cả thiết bị có sẵn theo yêu cầu.


Published:

PAGE TOP ↑