*

Advanced Research Projects Agency Network(ARPANet)

Developed by the U.S. Department of Defense, this is the original group of companies that linked computers via leased telephone lines. This formed the prototype for today’s Internet, providing its physical backbone.

Advanced Research Projects Agency Network(ARPANet)
Được phát triển bởi bộ quốc phòng Mỹ, đây là nhóm công ty ban đầu liên kết các máy tính bằng các đường dây điện thoại thuê bao. Điều này hình thành nguyên mẫu cho Internet ngày nay, cung cấp mạng nòng cốt thật sự của nó.


Published:

PAGE TOP ↑