*

advanced streaming format

A file format designed to store synchronized multimedia data. It is used to produce live broadcasting by sending audio and video data in a continuous stream down the line.

advanced streaming format
Dạng file được thiết kế để lưu trữ dữ liệu đa phương tiện được đồng bộ hóa. Nó được sử dụng để tạo chương trình truyền phát trực tiếp bằng cách gởi dữ liệu audio và video trong một dòng liên tục xuống đương dây.


Published:

PAGE TOP ↑