*

AFC(Application Foundation Classes)

A class library from Microsoft that provides an application framework and graphics, graphical user interface (GUI) and multimedia routines for Java programmers. AFC Enterprise Libraries include support for data access, directory services, transactions and distributed objects. AFC is compatible with AWT and runs in Windows and other JVM environments. See JFC, AWT and IFC.

AFC(Application Foundation Classes)
Một thư viện lớp của Microsoft vốn cung cấp một framework (khung làm việc) của trình ứng dụng và các hình đồ họa, GUI (giao diện người dùng đồ họa) và các thường trình multimedia (đa phương tiện truyền thông) cho những người lập trình Java. AFC Enterprise Libraries bao gồm tính năng hỗ trợ cho sự truy cập dữ liệu, các dịch vụ thư mục, các giao tác và các đối tượng được phân phối. AFC tương thích với AWT và chạy trong Windows và các môi trương JVM khác. Xem JFC, AWT, và IFC.


Published:

PAGE TOP ↑