*

AFE(Apple File Exchange)

A Macintosh utility that converts data files between Mac and PC formats. It also includes a file translator between IBM’s DCA format and MacWrite; however, MacLink Plus Translators can be used for additonal capability.

AFE(Apple File Exchange)
một tiện ích Macintosh vốn chuyển đổi các file dữ liệu giữa định dạng Mac và PC. Nó cũng bao gồm một bộ diễn dịch file giữa MacWrite và định dạng DCA của IBM; tuy nhiên, MacLink Plus Translators có thể được sử dụng cho tính năng bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑