*

AFIPS(American Federation of Information Processing Societies Inc.)

An organization founded in 1961 dedicated to advacing information processing in the U.S. It was the U.S. representative of IFIP and umbrella for 11 membership societies. It was dissolved in 1990 and superseded by FOCUS.

AFIPS(American Federation of Information Processing Societies Inc.)
Một tổ chức được sáng lập vào năm 1961 chuyên xử lý thông tin cao cấp ở Mỹ. Nó là đại diện của Mỹ trong tổ chức IFIP và điều hợp 11 tổ chức thành viên. Nó đã giải tán vào năm 1990 và đã được thay thế bởi FOCUS.


Published:

PAGE TOP ↑