*

After Dark

A popular screen saver program for Macs and PCs from Berkeley Systems, Inc., that allows the user to develop custom animations. It popularized the “flying toaster” display in 1989.

chương trình After Dark
Một chương trình lưu dương màn hình phổ biến dành cho Mac và PC từ Verkeley System, Inc., nhằm cho phép người dùng tạo nên các hoạt hình tùy ý. Nó phổ cập hóa chế độ hiển thị “flying toaster” vào năm 1989.


Published:

PAGE TOP ↑