*

AGP(Accelerated Graphics Port)

The socket or expansion slot into which a high speed graphics adapter card can be added. This port provides a special route (bus) from the PC’s Processor to the memory, which can cope with the demands of 3D Graphic material. It was developed by Intel Corporation.

AGP(Accelerated Graphics Port Cổng đồ họa được tăng tốc)
Ổ cắm hay khe mở rộng mà một card điều hợp đồ họa tốc độ cao có thể được gắn vào đó. Cổng này cung cấp một đường truyền (bus) đặc biệt từ bộ xử lý của PC đến PC đến bộ nhớ, điều này có thể xử lý các yêu cầu về nội dung đồ họa 3D. Nó được phát triển bởi tập đoàn Intel.


Published:

PAGE TOP ↑