*

AI(Artificial Intelligence)

Devices and applications that exhibit human intelligence and behavior including robots, expert systems, voice recognition, natural and foreign language processing. It also implies the ability to learn or adapt through experience.

AI(Artificial Intelligence Thông minh nhân tạo)
Các thiết bị và các trình ứng dụng nhằm biểu thị tính cách và sự thông minh của con người bao gồm rôbô, các hệ thống chuyên viên, các qui trình nhận biết âm thanh, các chương trình xử lý ngoại ngữ và tiếng trong nước. Nó cũng đề cập đến khả năng học hoặc mô phóng thông qua kinh nghiệm.


Published:

PAGE TOP ↑