*

AIFF file

A digital audio file format from Apple that is used on the Macintosh.

AIFF file
Một dạng file âm thanh kỹ thuật số xuất phát từ Apple và được dùng trên Macintosh.


Published:

PAGE TOP ↑