*

AITP(Association of Information Technology Professionals, Park Ridge, IL, www.aitp.org)

Formerly the Data Processing Management Association (DPMA), it is a membership organization founded in 1951 devoted to providing professional development to individuals in the CDP examinations which were later administrated by the ICCP. It was renamed AITP in 1996.

AITP(Association of Information Technology Professionals, Park Ridge, IL, www.aitp.org Hiệp hội những nhà chuyên nghiệp về công nghệ thông tin, Park Ridge, IL, www.aitp.org)
Trước đây là Hiệp hội quản lý việc xử lý dữ liệu (DPMA), đây là một tổ chức các thành viên được thành lập vào năm 1951 nhằm cung cấp việc phát triển về nghề nghiệp cho các cá nhân trong lĩnh vực hệ thông tin. Nó bắt nguồn từ các kỳ thi CDP về sau này được quản lý bởi ICCP. Trước đây nó có tên là AITP vào năm 1996.


Published:

PAGE TOP ↑