*

Aladdin Expander

A program from Aladdin Systems that expands and decodes compressed files that have been down loaded from the Internet, or received via e-mail. It works with most operating systems, including Windows, Macintosh, Solaris, and Linux. It is also known as the Stufflt Expander.

Aladdin Expander
Một chương trình của Aladdin Systems mở rộng và giải mã các file nén đã được tải xuống từ Internet hoặc được nhận bằng e-mail. Nó hoạt động hầu hết với hệ điều hàng, kể cả Windows, Macintosh, Solaris, và Linux. Nó còn được gọi là Stufflt Expander.


Published:

PAGE TOP ↑