*

alarm filtering

In network management, the ability to pinpoint the device that has failed. If one device in a network fails, others may fail as a result and cause alarms. Without alarm filtering, the management console reports all deteriorating devices with equal attention.

chế độ lọc cảnh báo
Trong việc quản lý mạng, khả năng để cô lập một thiết bị đã bị hỏng. Nếu một thiết bị nằm trong mạng bị hỏng, thì những thiết bị khác có thể hỏng theeo như là một kết quả của hệ lụy và có thể tạo nên các cảnh báo. Nếu không có chế độ lọc cảnh báo, thì bộ phận quản lý sẽ báo cáo tất cả các thiết bị bị giảm giá trị với một mức độ chú ý bằng nhau.


Published:

PAGE TOP ↑