*

Aldus Persuasion

A desktop presentation program for the Mac from Adobe. It is used to create output for overheads, handouts, speakers notes and film recorders and provides sophisticated transition features (fades, gravel, swipes, etc.).

chương trình Aldus Persuasion
Một chương trình bày trên màn hình nền desktop dành cho Mac từ Adobe. Nó được dùng để tạo kết quả xuất dành cho các overhead, handout, các chú thích speaker, và các bộ ghi phim đồng thời cung cấp các tính năng chuyển tiếp tinh vi.


Published:

PAGE TOP ↑