*

alert box

Ina graphical user interface, a cautionary window that appears coscreen to warn you that the command youhave given may result inlost work or other errors.

hộp báo động
Trong giao diện người máy bằng đồ hình, đây là cửa sổ cảnh báo xuất hiện trên màn hình để lưu ý rằng lệnh mà bạn vừa đưa racos thê làm mất kết quả công tác hoặc gây ra các lỗi khác, hoặc giải thích lý do tại sao một hoạt động không thể hoàn thàng được. Hộp báo động này sẽ duy trì trên màn hình cho đến khi bạn tiến hành một số động tác để xóa bỏ hộp hoặc ngưng tác động vụ này.


Published:

PAGE TOP ↑